Retningslinjer for valgkomiteen

Valgkomiteen velges av landsmøtet i henhold til vedtektene. Sentralstyret fremmer forslag på kandidater til neste periodes valgkomité, etter innstilling fra fylkeslagene. Valgkomiteen velges blant medlemmer utenom sentralstyret. Valgkomiteens medlemmer bør ha god kjennskap til forbundets arbeid. Det er ønskelig med kontinuitet blant valgkomiteens medlemmer.

Konstituerende møte

Administrativ leder innkaller i samarbeid med valgkomiteens leder til et konstituerende møte senest ett år før landsmøtet avholdes, innen utgangen av oktober året før landsmøteåret.

Retningslinjene for valgkomiteens arbeid gjennomgås. Valgkomiteen får oversikt over hvilke verv som er på valg, får utlevert saksdokumenter og protokoll fra siste landsmøte, og navneliste med telefonnumre og e-postadresser til sentralstyrets medlemmer, fylkeslagsledere og andre aktuelle tillitsvalgte.

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen setter opp en framdriftsplan for sitt arbeid fra arbeidets start fram til tidspunkt når valgkomiteen skal levere sin innstilling til sentralstyret (medio juni). Planen leveres sekretariatet. Innen 1. februar samme året som landsmøtet avholdes, skal  valgkomiteen tilskrive de som har aktuelle verv, med forespørsel om disse er villige til å stille til gjenvalg. Innen den samme tidsfrist bør forbundets fylkeslagsledere få forespørsel om forslag til kandidater til verv som skal besettes. Svarfrist er 1. mars.

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen lager sin innstilling ut  fra de opplysninger og forslag som kommer inn.  Valgkomiteen kan i sin innstilling ta med kandidater som ikke er foreslått av medlemmene, men innstillingen kan bare inneholde kandidater som er villige til å motta valg, og skal sikre bred representativitet.

Valgkomiteens innstilling skal inneholde opplysninger om

- hvem som stiller til gjenvalg

- hvilke forslag som er kommet inn

- hvilke verv de foreslåtte kandidatene har innehatt

- en prinsipiell og generell begrunnelse for valgkomiteens innstilling.

Diverse

For at valgkomiteens medlemmer skal få best mulig oversikt over hva som skjer i perioden, får lederen protokoller fra sentralstyrets møter og ledermøtene og eventuelt andre aktuelle saksdokumenter.

Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med de øvrige saksdokumenter til landsmøtet til behandling i fylkeslagene.

 
 
 
 
 
 

Søk