Gangen i et høringssvar

Skolelederforbundet vektlegger å gjennomføre en demokratisk prosess når vi besvarer høringshenvendelser fra departementer, direktorater eller komiteer på Stortinget. Denne prosessen foregår i to trinn

1) Spørsmålsstillingene i høringshenvendelsen sendes til et høringspanel, hvilket i hovedsak består av alle fylkeslagsledere, som får anledning til å gi respons.

2) Sentralstyret får forelagt innspillene fra høringspanelet og ferdigstiller i samarbeid med administrasjonen ved politisk rådgiver det endelige høringssvaret.

For enkeltmedlemmer som ønsker å komme med innspill på aktuelle høringer, er det anledning til å sende disse direkte til politisk rådgiver Trygve Beyer-Olsen


Høring til

Tittel på høring

Dato sendt

2017

   
Kunnskapsdepartementet   Ny generell del av læreplanverket 09.06
 KUF-komiteen, Stortinget  Prop. 57 - Endringer i Oppl.lov og friskolelov 20.03
 Åpen høring repr forslag  Representantforslag om lærertetthet 23.01
   Muntlig innlegg i høring omlærertetthet  
 Til Kunnskapsdepartementet Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 13.01 
     

2016

   
 Kunnskapsdepartementet  "Jøsendalutvalget" Elever med høyt læringspotensial  08.12
 KUF-komiteen  Innspill til St.mld 28 - ny læreplan  22.08.16
 Kunnskapsdepartementet  Nytt kapittel om skolemiljø i opplærings- og friskoleloven
 01.07.16
 KUF-komiteen  Innspill til åpen høring: nasjonale retningslinjer for femårige lærerutdanninger  13.05.16
 Kunnskapsdepartementet  Rammeplan for femårige lærerutdanninger  30.03.16
 KUF-komiteen  Innspill til åpen høring: kompetansekrav for alle lærere  04.02.16
 

2015

   
 Kunnskapsdepartementet   Endringer i opplæringsloven  02.12.15
 Kunnskapsdepartementet  NOU 2015:8 Fremtidens skole 15.10.15
 Kunnskapsdepartementet  NOU 2015: 2 - Å høre til - virkemidler for et godt psykososialt læringsmiljø 22.06.15
 Utdanningsdirektoratet Kompetansekrav i undervisningsfag; norsk, engelsk, matematikk 22.05.15
 Utdanningsdirektoratet Fraværsgrenser og sluttvurdering 27.04.15
 Utdanningsdirektoratet Kompetansemål i svømming
10.02.15
 Utdanningsdirektoratet  Uavhengig tilsyn med barnehagene 19.01.15 
 

2014

   
 Kunnskapsdepartementet  Om fremtidens skole
 07.01.14
 Kunnskapsdepartementet  Rett til påbygning etter bestått yrkesfag
 17.01.14
 Kunnskapsdepartementet  Leksehjelp, frukt og grønt
 29.01.14
 Kunnskapsdepartementet          Dispensasjon i Privatskoleloven  15.04.14
 Utdanningsdirektoratet  Timefordeling i Formgivingsfag  02.09.14
 Kunnskapsdepartementet  MOOC til Norge  19.10.14
 Utdanningsdirektoratet  Endring i utdanningsvalg og arb.livfag.  17.11.14
 Utdanningsdirektoratet Formålsendring - Prosjekt til fordypning  25.11.14
 
 
 
 
 
 

Søk